کابل کواکسیال

کابل زوج به هم تابیده

کابل فیبر نوری

پچ کورد UTP

پچ کورد STP

پچ کورد SFTP